Podmienky služby

Podmienky používania webovej lokality

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú lokalitu, ktorá je dostupná z adresy https://www.ikparts.com, súhlasíte s týmito podmienkami používania webovej lokality a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z týchto podmienok, máte zakázaný prístup na túto lokalitu. Materiály obsiahnuté na tejto webovej lokalite sú chránené autorským právom a právom ochranných známok.

IKPARTS.COM je určený ako zdroj informácií pre záujemcov o výrobky IKEA a nie je nijako spojený so spoločnosťou IKEA. Informácie obsiahnuté na týchto stránkach sú ponúkané ako súhrn skúseností jednotlivcov s výrobkami IKEA. Autori nie sú odborníci a nenesú žiadnu zodpovednosť za správnosť informácií. IKEA je registrovaná ochranná známka spoločnosti Inter-IKEA Systems B.V.

Sami žiadne výrobky nedodávame, ale sme len online nástroj, ktorý uľahčuje objednávanie náhradných dielov z webovej stránky IKEA.COM.

2. Používanie licencie

Povolenie je udelené na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov na webovej stránke spoločnosti Global W BV len na osobné, nekomerčné a prechodné prezeranie. Ide o udelenie licencie, nie o prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:

  • upravovať alebo kopírovať materiály;
  • používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavovanie;
  • pokúšať sa o reverzné inžinierstvo akéhokoľvek softvéru obsiahnutého na webovej stránke spoločnosti Global W BV;
  • odstrániť z materiálov akékoľvek poznámky o autorských právach alebo iných vlastníckych právach; alebo
  • prenášať materiály inej osobe alebo "zrkadliť" materiály na inom serveri.

To umožní spoločnosti Global W BV ukončiť platnosť pri porušení ktoréhokoľvek z týchto obmedzení. Po ukončení bude ukončené aj vaše právo na prezeranie a mali by ste zničiť všetky prevzaté materiály, ktoré máte, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky materiály na webovej stránke spoločnosti Global W BV sú poskytované "tak, ako sú". Spoločnosť Global W BV neposkytuje žiadne záruky, či už výslovné alebo implicitné, a preto ruší všetky ostatné záruky. Okrem toho spoločnosť Global W BV neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti alebo spoľahlivosti používania materiálov na jej webovej lokalite alebo inak súvisiace s takýmito materiálmi alebo akýmikoľvek lokalitami, na ktoré sa odkazuje na tejto webovej lokalite.

4. Obmedzenia

Spoločnosť Global W BV ani jej dodávatelia nenesú zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú používaním alebo nemožnosťou používať materiály na webovej lokalite spoločnosti Global W BV, a to ani v prípade, že spoločnosť Global W BV alebo oprávnený zástupca tejto webovej lokality boli ústne alebo písomne upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Revízie a chyby

Materiály na webovej stránke spoločnosti Global W BV môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Spoločnosť Global W BV nesľubuje, že akýkoľvek materiál na tejto webovej lokalite je presný, úplný alebo aktuálny. Spoločnosť Global W BV môže materiály obsiahnuté na svojich webových stránkach kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Global W BV sa nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

Spoločnosť Global W BV nepreskúmala všetky stránky, na ktoré odkazuje jej webová lokalita, a nezodpovedá za obsah žiadnej z takýchto stránok, na ktoré odkazuje. Prítomnosť akéhokoľvek odkazu neznamená, že spoločnosť Global W BV danú stránku podporuje. Používanie akejkoľvek prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy podmienok používania stránky

Spoločnosť Global W BV môže tieto podmienky používania svojej webovej stránky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s tým, že sa budete riadiť aktuálnou verziou týchto podmienok používania.

8. Vaše súkromie

Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

9. Rozhodné právo

Akékoľvek nároky súvisiace s webovou stránkou spoločnosti Global W BV sa riadia zákonmi krajiny nl bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.